പുന്നത്തുറ; മുണ്ടുപാലത്തിങ്കല്‍ ചിന്നമ്മ എബ്രഹാം Funeral

ഓണംതുരുത്ത് : കുറ്റുവളച്ചേല്‍ ഏലിയാമ്മ Funeral     കൂത്താട്ടുകുളം; അരീക്കര നെല്ലാമറ്റത്തില്‍ N.C സൈമണ്‍ Funeral part 2     കൂത്താട്ടുകുളം; അരീക്കര നെല്ലാമറ്റത്തില്‍ N.C സൈമണ്‍ Funeral part 1    
തൊടുപുഴ(കദളിക്കാട്) പ്ലാക്കൂട്ടത്തിൽ മറിയക്കുട്ടി . Funeral     Live Braodcast of Wake Service of Pattarumadathil Alice from Chicago     ഒളശ്ശ; കരിമ്പില്‍ ഏലിയാമ്മ Funeral    
രാജഗിരി ;മുല്ലപ്പള്ളില്‍ മറിയാമ്മ ജോസഫ്‌ Funeral     രാജഗിരി ;മുല്ലപ്പള്ളില്‍ മറിയാമ്മ ജോസഫ്‌ Funeral     KVTV . Live funeral Telecast of njeezhoor ThomasChurakattel part 2    
തൊടുപുഴ; പാറടിയില്‍ എബ്രഹാം.